سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی-قم 
معاون فرهنگی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
مجمع نماینده گان طلاب 
نماینده طلاب زرند و کوهبنان 
2010/01/21 
ادامه دارد 
اجرایی-فرهنگی 
همکاری 
موسسه فرهنگی دارالهدی 
محقق 
 
 
تحقیق 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
2004/01/24 
ادامه دارد 
اصول،فقه،تفسیر،عقائد،آیات احکا 
تدریس 
مدرسه علمیه بقیه الله عجل الله فرجه 
مدرس 
 
 
ادبیات  
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
 
 
الموجز 
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
 
 
نحو2  
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
 
 
الموجز  
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
 
 
سیوطی 
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
مرکزتخصصی اخلاق دارالهدی قم 
مدرس 
2015/09/11 
2016/02/03 
حقایق مرحوم فیض کاشانی (ره) 
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
مدرس 
2015/09/06 
ادامه دارد 
اصول فقه مرحوم مظفر(ره) 
تدریس 
مدرسه بقیه الله 
استاد 
2017/09/11 
2018/05/10 
مکاسب  
تدریس 
کتابخانه ایت الله محقق 
استاد 
2017/11/22 
2018/05/10 
تفسیر سوره توبه (جوامع)